Monday, December 10, 2012

Ayat Pasif


Ayat pasif ialah ayat yang menerangkan benda atau orang yang dikenakan  perbuatan ke atasnya. 
Dalam ayat pasif, objek diutamakan, mempunyai kata kerja berawalan “di-“ serta diikuti kata sendi nama “oleh” hanya digunakan pada pelakunya yang terdiri daripada kata ganti nama diri ketiga.
Subjek
Kata Kerja Pasif
Pelaku
Pokok itu
ditanam  oleh
Susan.
Kek itu
dibuat oleh
ibu.
Kerja itu
telah disiapkan oleh
-nya.

Dalam ayat pasif, imbuhan awalan “-di” tidak digunakan apabila pelakunya terdiri daripada kata ganti nama diri pertama dan kedua.  Pelakunya ditulis di depan kata kerja pasif.
Subjek
Pelaku
Kata Kerja Pasif
Pokok itu
saya
tanam.
Kek itu
kami
buat.
Kerja itu
telah kamu
siapkan.

1 comment: